Upoważnienie do zgłoszenia zbycia pojazdu katowice

Pobierz

zm.).Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.. Rejestracja Pojazdów - wydawanie dokumentów III piętro, wejście "P" pok.. Na upoważnieniu należy koniecznie wskazać osobę upoważnioną, podając: imię, nazwisko, serię i numer dowodu .Powiadomienie o zbyciu pojazdu.. Potem należy podać dane nabywcy/zbywcy.- upoważnienie od właściciela do zgłoszenia sprzedaży, - w przypadku, gdy pojazd był współwłasnością dwóch lub więcej osób, a zawiadomienie składa jedna z nich, na miejscu wypełnia oświadczenie, że zgłaszając zbycie działa w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli pojazdu,- w przypadku, gdy pojazd był zarejestrowany na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia zbycia (pełnomocnictwo pisemne) albo jednego ze współwłaścicieli, po złożeniu oświadczenia, że działa on za zgodą większości współwłaścicieliJeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.. Pobierz wniosek o zawiadomienie o zbyciu pojazdu Zgłoszenie zbycia pojazdu w Katowicach Jeżeli doszło do sprzedaży lub kupna samochodu, bądź przekazano go w darowiźnie, należy powiadomić o tym fakcie urząd..

Jak zgłosić zbycie pojazdu?

), .W przeciwieństwie do przerejestrowania pojazdu, zgłoszenie jego nabycia jest bezpłatne.. Wniosek o wydanie wtórników lub wymianę dokumentów pojazdu.. Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.. Są to: umowa kupna, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne.do dokonania w moim imieniu następujących czynności związanych z pojazdem: marki………………………………………………………….o nr rejestracyjnym………………………………………………………Zgłoszenie sprzedaży pojazdu [KT-9] 1.. Obowiązku poinformowania Wydziału Komunikacji o zakupie samochodu można dopełnić na kilka sposobów: poprzez platformę ePUAP, tradycyjną pocztą, wysyłając zawiadomienie listownie, podczas osobistej wizyty w oddziale.. Zgłoszeniu podlega przeniesienie własności pojazdu zarówno na podstawie umowy sprzedaży jak i w przypadku darowizny.W momencie zgłoszenia zbycia pojazdu, przestajesz być jego właścicielem.. "Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;" Pamiętaj, że wbrew temu co wiele osób pisze w Internecie, sama sprzedaż auta nie jest podstawą do wyrejestrowania samochodu..

Zgłoszeniem zbycia (sprzedaży).

Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że zgłaszający działa za ich zgodą.. Właśnie dlatego istotne jest jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w urzędzie.. z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn.. Skontaktuj się z nami - na pewno pomożemy: +48 508 805 801rejestracja pojazdu nabytego spoza terenu miasta katowice; rejestracja pojazdu powierzonego przez zagranicznĄ osobĘ fizycznĄ lub prawnĄ; rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego po raz pierwszy na terenie rp ; rejestracja pojazdu zabytkowego; rejestracja pojazdu nowego na terenie rp; wydanie tablic indywidualnychWyrejestrowaniem pojazdu z powodu przekazania pojazdu do stacji demontażu pojazdów wyznaczonej przez Wojewodę, lub zbycia (sprzedaży) za granicę, kradzieży itp.. Forma wykonania usługi .. dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu, dowód osobisty, upoważnienie większej części współwłaścicieli jeżeli pojazd stanowi przedmiot współwłasności, lub oświadczenie że działa za zgodą większości współwłaścicieli, .Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym warto pamiętać..

Następnie należy podać datę zbycia/nabycia pojazdu.

Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.. Wydaniem kserokopii dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję.Podaj datę zbycia pojazdu.. KROK 1.. Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - ) albo poprzez platformę ePUAP ( epuap.gov.pl ).W przypadku zgłoszenia zbycia bezpośrednio w Referacie Rejestracji Pojazdów na stanowisku obsługi nie wymaga się złożenia wniosku w formie pisemnej jeśli pojazd jest zarejestrowany w Krakowie: Dokument na podstawie, którego nastąpiło zbycie lub nabycie pojazdu.Przy właściwym pojeździe należy kliknąć: Zgłoś zbycie pojazdu.. Podaj dane nabywcy.. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.. Po zbyciu pojazdu składasz więc jedynie zawiadomienie o tym .Właściciele pojazdów, które są przeznaczone do rejestracji, muszą udać się Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice z wymaganymi załącznikami.. Niniejszym informuję, że w dniu …………………………………… dokonałem sprzedaży samochodu marki …………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………, będącego przedmiotem umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych o numerze i serii ……………………………………………..

Dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu.

Kolejno następuje sprawdzenie lub uzupełnienie danych zgłaszającego.. W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 81 , 81 .Nabywcy i zbywcy pojazdów (w tym oczywiście samochodów) mają obowiązek zgłosić fakt nabycia lub zbycia do odpowiedniego wydziału komunikacji (w starostwie powiatowym, urzędzie miasta na prawach powiatu, czy w urzędzie dzielnicy w przypadku Warszawy).. Umowa darowizny samochodu.. Najbardziej tradycyjna metoda opiera się na wizycie w przypisanym do naszego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji i złożeniu tam pisemnego zawiadomienia o zbyciu pojazdu.. Szczególy znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.Upoważnienie należy wypełnić w przypadku, gdy osoba upoważniona ma w naszym imieniu załatwić sprawę w urzędzie dotycząca rejestracji, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia sprzedaży, naniesienia adnotacji gaz/hak.. W przypadku gdy dotychczasowym właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów (w przypadku przysłania zawiadomienia pocztą potwierdzenia nie wystawia się).. Wydaniem dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję.. Oznacza to, że podczas poważnego wypadku czy popełnienia przestępstwa tuż po sprzedaży Twojego auta, nie będziesz ponosić żadnych konsekwencji.. Tu możesz sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru żeli sprzedaż pojazdu nastąpiła z upoważnienia właściciela, do zgłoszenia należy dołączyć upoważnienie do dokonania takiej sprzedaży.. : (+48 32) 259 39 09 fax: (+48 32) 705 49 14Upoważnienie do rejestracji pojazdu.. Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.. KROK 2.Zatem kary będą nakładane w przypadku nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po 31.12.2019 r. i niezawiadomienia o tym Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od daty nabycia/zbycia.. W tym celu należy wcześniej pobrać takie pismo i je na spokojnie wypełnić.Pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu należy wypełnić, gdy właściciel nie może stawić się podczas czynności zbycia pojazdu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.