Wzór decyzji na uprawę konopii włóknistych

Pobierz

Na podstawie art. 46 ust.. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych Wzór pobrano z Strona 2 z 2 Oświadczenia: Oświadczam, że nie byłem karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.. Opłaty Opłatę skarbową w kwocie 30,00 zł za wydanie zezwolenia należy wnieść na właściwe konto wskazane przez urząd (ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r - Załącznik Część III pkt 29 ust.OPIS SPRAWY I WYMAGANE DOKUMENTY Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje się w drodze decyzji, na wniosek zawierający: imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych.. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.Zezwolenie pozwala na uprawę konopii włóknistej w określonej lokalizacji przy użyciu materiału siewnego w dwóch kategoriach: elitarnego lub kwalifikowanego zgodnego z przepisami o nasiennictwie oraz umową kontraktacji lub zobowiązaniem do przetwarzania konopii włóknistych we własnym zakresie zgodnie z celami określonymi w ustawie.Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje, w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy..

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym również wraz z dowodem potwierdzającym uiszczenie .. Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.. zm.) w zakresie uprawy konopi włóknistych.Z uwagi na to, że konopie zawierają śladowe ilości niepożądanych .. Ze względu na zagrożenie narkomanią w Polsce zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji na wniosek zainteresowanego.. WMODR Oddział w Olecku.. wzór wniosku - uprawa konopii włóknistychWydane zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych, w formie decyzji administracyjnej, zawiera: 1) podmiot, dla którego je wydano; 2) numer kolejny zezwolenia; 3) odmianę maku lub konopi włóknistych; 4) powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych;Składamy wniosek do urzędu gminy lub miasta o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie (zobowiązanie załączamy, jeśli będziemy samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa)Możesz uzyskać zezwolenie na uprawę maku, jeśli: dysponujesz ziemią, na której chcesz uprawiać mak - we wniosku dokładnie określ powierzchnię uprawy oraz dołącz wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem działki ewidencyjnej.Zezwolenie na uprawę maku i konopi w drodze decyzji wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska..

ul.wniosku wydał 1 decyzję zezwalającą na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy.

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.. Zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 zasady uprawy maku, konopi włóknistych i prowadzenia działalności w zakresie skupu i art. 47 zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni .Rolnik decydując się na uprawę konopi zbadał rynek przeanalizował wszystkie opcje.. Wniosek zawiera m.in. informację o odmianie konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.. Formularze wniosków i druki do pobrania: wzór wniosku - uprawa maku..

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś: przedsiębiorcą.

Wymagane załączniki: Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.Kto może uprawiać konopie włókniste.. Te najbardziej opłacalne okazały się być takimi tylko w teorii: - Niemcy skupują na włókno i w przeliczeniu wychodzi 600 złotych za tonę słomy konopnej, która nadaje się do przerobu na materiały budowlane - wspomina plantator.. Zezwolenie, o którym mowa w ust.. Zezwolenie, o którym mowa w ust.. W przypadku ziarna, to wynoszą one od 300-600 kg/ha dla odmian włóknistych (konopie wysokie) i 1-1,2 t/ha dla odmian na ziarno (niskie).Wymagane dokumenty.. osobą fizyczną (rolnikiem).. [akta kontroli str. Nr 43] Decyzja zezwalająca na uprawę konopi włóknistych została wydana zgodnie z wnioskiem podmiotu, w terminie określonym w art. 35 KPA, zawierała elementy określone w art. 107 KPA i została podpisana z up.Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje - w drodze decyzji, na wniosek - wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.. Należy w nim podać: dane osobowe, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy oraz jej .Zgłaszanie planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych do uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ..

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw .

1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający:Jeżeli Urząd stwierdzi, że Twoja działalność prowadzona jest niezgodnie z przepisami np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem niedozwolonego materiału siewnego, otrzymasz nakaz zniszczenia upraw na Twój koszt.. Dokument wydaje się na wniosek, który musi zawierać: Imię i nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę , siedzibę i adres wnioskodawcy; Informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz nr działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych w drodze decyzji wydaje na wniosek wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.. ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax (89) 535 76 84, 526 44 39, 526 82 29 e-mail: , .. Nielegalna uprawa: konopi włóknistych podlega karze grzywny, konopi innych niż konopie .Co do plonów osiąganych w Dobrzyniówce to jest to od 5 do 7 t/ha suchej masy słomy w zależności od sposobu zbioru, terminu i odmiany konopi.. Niestety, od .. "Mając na uwadze dalszy rozwój uprawy konopi włóknistych w Polsce, pismem z dnia 4 marca 2020 r. przekazałem do Ministerstwa Zdrowia, jako resortu wiodącego, propozycję zmian przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn.. Kary za nielegalne uprawy.. Czyli nie możesz być karany za:Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych, wraz z załącznikami: - umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego, na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych, - oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed .Umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych/maku Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł za wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistychSkładacie do właściwego urzędu gminy wniosek o zezwolenie na uprawę konopi wraz z załącznikami (z naszej praktyki wynika, że dobrze to zrobić około dwa miesiące przed wysianiem, choć urząd ma do 30 dni na wydanie decyzji, praktykowane jest, by nie przekroczyć 30 dni od złożenia wniosku do publikacji uchwały rejonizacyjnej, ta zwykle jest w lutym-kwietniu).-Uprawa konopi włóknistych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.