Sprawozdanie wg powinności czy wymagań

Pobierz

:Hej gemma ja pisałam sprawozdanie według starych wymagań (wszyscy, którzy zaczynali na starym rozporządzeniu z 2013 r. piszą według niego) ale na egzaminie obowiązują nas już nowe z 2018 r. i według nich tez mam prezentację a egzamin już za trzy dni więc kciuki mile widziane pozdrawiam!Ale uwaga!. koniecznie trzeba tu dodać wszystkie rozporządzenia dotyczące etapu edukacyjnego czy rodzaju placówki w której pracuje nauczyciel.. 1 .09.2018 w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - plan i sprawozdanie wg "starych" przepisów ( z 2013r.). Kierownik jednostki oraz członkowie jej rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniły wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.Napisałam plan rozwoju według wymagań i powinności zawartych w Rozporządzeniu z 2013 roku.. Czy w związku z tym moje sprawozdanie powinno zawierać realizację starych czy nowych wymagań?Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Sprawozdanie sporządza się na dzień bilansowy, wyceniając aktywa i pasywa i ustalając wynik finansowy.. Osoba ta potwierdza, że wg jej wiedzy w tej dacie (np. w dacie 21 marca 2019 r.), dane .rozwoju zawodowego sporządzał do wymagań według starych przepisów, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju sporządza również według starych przepisów (rozporządzenie z 2013 r.)..

nowych wymagań.

statut, regulaminy, procedury, koncepcja pracy szkoły .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności .Widzę, że większość osób pisze swój plan rozwodu zawodowego a potem adekwatnie sprawozdanie wg par.7.2 czyli wg wymagań, niektórzy z kolei wg par.7.1 czyli powinności..

Proszę o odpowiedź.sprawozdanie wg "starych" przepisów ( z 2013r.)

wg "starych" przepisów: ocena dorobku i dokumentacja i rozmowa z komisją ( z 2013r.). Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: .. wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania .Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu .Nie wiem jak piszesz plan, czy według powinności, czy wymagań, jeżeli wg wymagań to staranie się o współpracę może być do 8.2.4e lub jako poszerzenie działań do 8.2.4c (w zależności od celu i oczekiwanych efektów).. Udział w pracach zespołu wychowawczego.Kto sporządza sprawozdanie z działalności i jakie informacje należy w nim zamieścić.. Korzystanie ze środowiska.. Tak jak przy sprawozdaniu nie mamy jednego konkretnego wzoru dokumentu, tak tez przy planowaniu działań w planie rozwoju zawodowego sytuacja ułatwiona nie jest.. A czy ktoś z Was pisał zarówno wg 7.1 i 7.2 oczywiście nie powtarzając działań?.

Po pierwsze powinności- w trakcie trwania stażu nauczyciel powinien.Od powinności do wymagań.

Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.Czy pisać plan według powinności czy może według wymagań?. Przy opisywanych wtedy działaniach możesz wspomnieć o działaniach przedstażowych.Re: Sprawozdanie wg.. Wyjaśnię wiec kolejny raz.. Firmy, przedsiębiorcy czy inne podmioty, które korzystają ze środowiska są zobowiązane do opracowania sprawozdań w formie wykazu w zakresie korzystania ze środowiska i złożenia ich odpowiedniemu .Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Wynika to z art. 125 ustawy OFZO (staże rozpoczęte a niezakończone przed dniem 1 września 2018 r. są odbywane według dotychczasowych przepisów).Plik Propozycje zadań do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg powinności i wymagań z rozpo.doc na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009Powinności nauczyciela w okresie stażu.. spokojnie, szkolenia włóż do 1 a te które np. prowadziłaś w ramach WDN możesz dać do 3, w 4 zależy co masz jeśli potrzebujesz szczegółów to zapraszam :-)) gg 1518741sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego..

Pewnych wymagań z 2018 r. nie było w 2013 r. - np. prowadzenie lekcji otwartych.

Zakończenie stażu przed 1 września 2019r.. Powinności dyrektora szkoły § 4.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Firmy, które prowadzą pełne księgi rachunkowe muszą co roku składać sprawozdanie finansowe.. - "Wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną - Poradnik nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego" - Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk.sprawozdanie wg "nowych" przepisów Ocena dorobku zawodowego, dokumentacja i egzamin - nowe .. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Re: Sprawozdanie wg.. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie, jakości pracy szkoły.. Prawo wewnętrzne.. - "Jak awansować na nauczyciela dyplomowanego" M.Leyko.. Przykłady wspomnianej wcześniej zależności pomiędzy powinnościami a wymaganiami zilustrować możemy następująco: Podejmując działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy (powinność) uzyskasz pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (wymaganie).1. nowych wymagań.. Zobacz, z jakich elementów składa się ten raport i jak wydłużono terminy w 2020 na przygotowanie i zatwierdzenie dokumentu.Ten schemat sprawozdania przeznaczony jest dla osób, które: piszą sprawozdanie po każdym roku stażu a staż rozpoczęły od 1 września 2018 r. lub 2019 r. zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)Dyrektor Dadacz poinformowała, że Ministerstwo Finansów przyjęło wykładnię, zgodnie z którą: 1) data podpisu pod sprawozdaniem finansowym osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. głównego księgowego) jest datą na którą zostało sporządzone to sprawozdanie finansowe.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B. Podstrony od 4 do 10 zawierają "ściągawkę" mówiącą, jakie zadania można przyporządkować do poszczególnych wymagań, a także przykładowe OPISY I ANALIZY (w linkach na dole każdej .Dokumentowanie powinności i wymagań" H.Stachańczyk, A.Drzewińska.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Jeśli w planie rozwoju nie zawarłeś takich zadań, to możesz je wykazać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju jako dodatkowe, wymieniając na końcu sprawozdania lub opisać je dopiero w teczce dla komisji.sprawozdanie z realizacji stażu również przekazuje się dyrektorowi szkoły, .. a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.. Czy taka formuła jest w ogóle dozwolona?. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ sprawujący nadzór .Plik Propozycje zadań do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg powinności i wymagań z rozpo.doc na koncie użytkownika Aga7675 • folder awans zawodowy(1) • Data dodania: 28 sie 2011.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.