Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

Pobierz

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym Seria.. upoważniam Pana/Panią.. legitymującego się dowodem osobistym Seria.. do odbioru dokumentacji medycznej.Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).UPOWAŻNIENIE DO ODBIIORU KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UWAGA: Upoważnienie należy dołączyć do kartoteki / historii choroby pacjenta Nałeczów,Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Author: Beata Grzywala - Gosławska Last modified by: IISM Created Date: 9/14/2015 6:29:00 AM Company: HP Other titles: Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznejAdam Kowalski ul.Nie upoważniam nikogo* / Osobą upoważnioną* do udostępnienia mojej dokumentacji medycznej, stosownie do treści art. 26 ust.. Prawo to przysługuje w pierwszej kolejności pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, lecz również innym podmiotom, którym prawo to przyznaje ustawa.Pobierz załączony wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i uzupełniony przekaż pracownikowi recepcji.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Osoba uprawniona/upoważniona do udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy, osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej, przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu: - rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem .W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej" (wzór, załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji).Upoważnienie Pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

do dostępu do mojej dokumentacji medycznej .. upoważniam wyżej wymienioną osobę do odbioru recepty lub zlecenia oświadczam, że recepty lub zlecenia mogą być przekazane osobie trzeciej (dowolnej osobie, bez6.. wyniku badania.. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.W przypadku upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej, bardzo często konkretne placówki medyczne posiadają własne wzory, które wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi.. Koszt dokumentacji medycznej.Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemWzory dokumentacji realizacji programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) .. Upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, .. * na osoby trzecie: Upoważnienie jednorazowe do odbioruUpoważnienie takie może dotyczyć np. odbioru kopii dokumentacji medycznej.. Bez wątpienia będzie też konieczne wpisanie numeru PESEL.Pacjent ma prawo upoważnić do odbioru jego dokumentacji medycznej osobę trzecią..

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRSUpoważnienie do odbioru wyników.. ustawy jest: Imię i nazwisko osoby upoważnionej Adres zamieszkania, tel.. 2019 poz. 1555) Strony 1-3 (cz. I i II) zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiana (drukowana) jest przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług .Podobnie gdy jednej osobie udzielimy upoważnienia do odbioru wszystkich dokumentów, które nas dotyczą.Upoważnienie do podpisywania faktur VAT.. (własnoręczny, czytelny podpis złożony w obecności kier.. Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej.2.. kontaktowy osoby upoważnionej 2.Czym jest upoważnienie do odbioru dokumentów?. Created Date: 2/2/2018 10:20:00 AM Other titles: Wzór nr 1 "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" .Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznej; Sprzeciw wobec przekazania informacji .Rodzaj dokumentacji medycznej: Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww..

Co ważne, ustawa nie wymaga aby takie upoważnienia miały charakter pisemny.

W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej" (wzór - Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury), sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej.Centrum Medyczne HCP Sp.. Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec .. odpisów i wypisów) do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.. Miejscowość, dataUpoważnienie ogólne do: * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. wszystkich wyników badań, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. kserokopii całej dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne i wygodne np. w trakcie trwającej pandemii COVID-19 dla osób starszych, które nie mogą lub nie powinny pojawiać się osobiście w placówce w związku z zagrożeniem koronawirusem.Wydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,36 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 2,06 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 10,33 zł..

Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę.

w wypadku gdy wnioskodawca wnioskuje o udostępnienie dokumentacji jako przedstawiciel ustawowy pacjenta lub z upoważnienia organu.. Podobnie jest w przypadku dokumentów związanych z edukacją podstawową, średnią lub wyższą - większość szkół lub uczelni posiada własne wzory .Po śmierci pacjenta, dostęp do dokumentacji medycznej przysługuje osobom upoważnionym za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.. Upoważnienie jednorazowe do .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Aby upoważnienie było skuteczne, musisz wyraźnie wskazać kto upoważnia i kogo.Wzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Nowy wzór druku zlecenia na zopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku (Dz.U.. Wtedy trzeba będzie wpisać datę, miejscowość, a także imię i nazwisko pacjenta wraz z adresem zamieszkania.. Podmioty upoważnione do wglądu w dokumentację medyczną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.