Wzór zgody kierownika specjalizacji

Pobierz

Proces zakładania konta w SMK oraz uzyskanie zgody kierownika specjalizacji na przystąpienie do PES na ostatnim roku szkolenia powinien zostać rozpoczęty w możliwie najszybszym terminie.Oświadczenie kierownika specjalizacji.. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest .zawodowe zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie Inżynieria Medyczna, c) złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do kierownika jednostki szkolącej i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.. 1d, otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1000 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem, z wyłączeniem okresu nieobecności, o którym mowa w art. 16l ust.. Wzór zgody kierownika komórki oraz jednostki organizacyjnej na specjalizacje.Wzór umowy dotyczącej pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji Umowa nr .. w sprawie pełnienia obowiązków kierownika specjalizacji W dniu .. pomiędzy: 1) Wydziałem Farmaceutycznym Akademii Medycznej , reprezentowanym przez: Jana Kowalskiego - Pełnomocnika Rektora ds.(data) (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej) Ad 3) Wyrażam zgodę na odbywanie specjalizacji w dziedzinie .Plik do pobrania: wzór zgody kierownika jednostki organizacyjnej na specjalizacje KIEROWNICTWO - STRUKTURA - ZADANIA - OGŁOSZENIA Ministerstwozgodę kierownika studiów doktoranckich (do pobrania w Materiałach ↓) w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w ust..

Lekarze w trakcie specjalizacji.

Potwierdzam objęcie kierownictwa nad specjalizacją.. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) o:gdzie znaleźć wzór opinii kierownika specjalizacji?. Porozumienie wolontarystyczne - wzór:Wzór druku wewnętrznego: wniosek o oddelegowanie na staże cząstkowe w ramach specjalizacji poza Instytutem Author: IPCZD Last modified by: IPCZD Created Date: 3/7/2019 11:17:00 AM Company: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Other titlesNa stronie RCL opublikowano projekt nowelizacji dającej możliwość kierowania lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w placówce o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na lekarzy.. 1.programu specjalizacji, ustalonej przez kierującego komórką organizacyjną w jednostce organizacyjnej posiadającej akredytację do szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim.. 4.Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa do jednostki szkolącej wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do publicznej wiadomości..

Wniosek kierownika specjalizacji o przedłużenie czasu szkolenia.

Nowelizacja wprowadza też nowy wzór dyplomu dla lekarzy, którzy z powodu epidemii COVID-19 zdawali egzamin na innych zasadach.. 09.11.2012, 11:28, Wyświetlono: 12800.. 1 lub ust.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Pana /Pani .. w dziedzinie .3) zgody kierownika specjalizacji i właściwego konsultanta wojewódzkiego, dotyczące zasadności oraz okresu wnioskowanego przedłużenia (konieczne jest odniesienie się do daty planowanego zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podanej we wniosku)imię i nazwisko kierownika specjalizacji kierowanego lekarza oraz jego telefon, adres mailowy, podpis dyrektora / kierownika podmiotu leczniczego kierującego lekarza na staż kierunkowy; opinię kierownika kliniki / kierownika zakładu / ordynatora oddziału Szpitala o możliwości odbycia stażu kierunkowego w proponowanym terminie.Aby w pełni zaimplementować SMK w jednostce akredytowanej i przyjąć lekarza do szkolenia specjalizacyjnego, należy wyznaczyć kierowników specjalizacji, którzy założą konta osobiste zgodnie z instrukcją w pkt 4 i złożą wniosek zgodnie z instrukcją w pkt 5 i 8 przy uwzględnieniu następujących różnic: w pozycji Dodatkowe informacje należy wybrać Grupa biznesowa: lekarz albo lekarz dentysta , Grupa funkcjonalna: kierownik.Czas trwania specjalizacji, określony programem specjalizacji, może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej specjalizację, przez kierownika jednostki szkolącej lub upoważnioną przez niego osobę, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji.121102 Kierownik biura rachunkowego 121103 Kierownik działu finansowego 1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi ..

Zgodę na odbywanie stażu kierunkowego wydaje Koordynator danego Oddziału przyjmującego lekarza na staż.Opinia kierownika specjalizacji wzór .

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne .. "Kierownik specjalizacji, z zastrzeżeniem ust.. Skrócenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego.. Podeślijcie, jak macie, jakiś wzór opinii - nie musi być w superlatywach, może być króki,ale treściwy.. 1 pkt.. uzyskanie od kierownika specjalizacji zgody na przystąpienie do PES, której skan trzeba będzie załączyć do wniosku o przystąpienie do PES (sugerowany wzór pisma poniżej).. Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lub odmawia potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego nie później niż w terminie 30 dni od rzeczywistej daty zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskazanej w EKS..

uzyskanie od kierownika specjalizacji zgody na przystąpienie do PES, której skan trzeba będzie załączyć do wniosku o przystąpienie do PES (sugerowany wzór pisma poniżej).

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk 58 349 11 11 NIP 584-09-55-985 Szybki kontakt.INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.zgodę nowego podmiotu szkolącego - podpis kierownika oddziału i dyrektora ze wskazaniem właściwego trybu (wzór zgody do pobrania w repozytorium plików na dole strony), zaświadczenie z działu kadr aktualnego podmiotu szkolącego o planowanym rozwiązaniu umowy o szkolenie specjalizacyjne z dniem poprzedzającym kontynuację szkolenia w nowym podmiocie,zgodę kierownika/ordynatora komórki i dyrektora podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne na dalsze odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, ze wskazaniem właściwego sposobu (wzór zgody), zaświadczenie ze zgodą pracodawcy dotyczące sposobu odbywania specjalizacjikopię zgody kierownika szkoły doktorskiej na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce zgodny z zakresem tego kształcenia i w ramach udzielonego płatnego urlopu szkoleniowego albo urlopu bezpłatnego i umowy o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką akredytowaną, a jeżeli lekarz pozostaje w stosunku pracy - również kopię zgody pracodawcy,O Ś W I A D C Z E N I E*..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.