Wzór wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej

Pobierz

Premię można dostać w momencie likwidacji książeczki mieszkaniowej ( w momencie może oznaczać np. 6 .Aby uzyskać premię, trzeba złożyć w dowolnym oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i o wypłatę premii gwarancyjnej.Uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia określonego zależnie od roku, w jakim wystawiono książeczkę mieszkaniową.. Przysługuje do książeczek mieszkaniowych wydanych przed 24.10.1990 r. z wkładem utrzymywanym przez co najmniej 5 lat.. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie .terminu na złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej przyjmowana jest data dokonania wpisu własności w KW przesunięta o termin uprawomocnienia, tj. o 7 dni w przypadku wpisu dokonanego przez referendarza sądowego bądź o 14 dni w przypadku wpisu dokonanego przez sędziego).Ta cena jest bardzo ważna, bo jest wprost proporcjonalna do premii gwarancyjnej, jaką dostaniemy.. Jeśli wniosek jest odpowiednio udokumentowany, bank likwiduje książeczkę, wylicza premię i wraz z kapitałem oraz .. (Premia gwarancyjna to rekompensata pieniężna dla posiadacza książeczki za to, że oszczędności w okresie transformacji ustrojowej straciły na wartości.).

Odpowiednio udokumentuj prawo do wypłaty premii gwarancyjnej.

Przedłożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przezwniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. Wypłata premii gwarancyjnej będzie związana z:wniosek o wypłatę premii oraz o likwidację książeczki, dołączone do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w zakresie wymogu zaawansowania budowy lub wpłaty określonej sumy pieniężnej; jeżeli budowę realizuje inwestor, konieczne jest uzyskanie wystawionego przez niego zaświadczenia, potwierdzającego poniesienie wymaganych nakładów,Aby uzyskać premię, trzeba złożyć w dowolnym oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.Wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii składa się w oddziale PKO BP prowadzącym książeczkę (zazwyczaj jest to I oddział w danym mieście lub województwie; który konkretnie wpisany jest na drugiej stronie okładki książeczki).. 1.Wniosek o wypłatę premii Przy kupnie domu termin 90-dniowy zaczyna biec od daty podpisania aktu notarialnego, a przy budowie domu jedno- rodzinnego - od dnia formalnego jej zakończenia, czyli 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego i braku reakcji z jego strony.Aby uzyskać premię gwarancyjną, uprawniony do niej właściciel książeczki mieszkaniowej musi złożyć w oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej .W ten sposób państwo uzyska informację o faktycznej liczbie książeczek mieszkaniowych, co pozwoli na określenie ram czasowych ponoszenia wydatków na refundację premii gwarancyjnych..

Do wniosku o likwidację należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do uzyskania premii gwarancyjnej.

Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. Przedłożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przez PKO Bank Polski SA.książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. "Spora część społeczeństwa czeka z likwidacją tych książeczek mieszkaniowych z uwagi na wąski katalog możliwości czynności, które uprawniają do ich likwidacji i zarazem otrzymania premii" - powiedziała.na złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej przyjmowana jest data dokonania wpisu własności w KW przesunięta o termin uprawomocnienia, tj. o 7 dni w przypadku wpisu dokonanego przez referendarza sądowego bądź o 14 dni w przypadku wpisu dokonanego przez sędziego).Premia gwarancyjna jest państwowym dodatkiem do naszych skromnych oszczędności zbieranych od dawna na tzw. książeczce mieszkaniowej.. Na jakie cele może być wypłacona premiaWarunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności (np. podpisania aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości).Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO BP SA wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej..

Będą też nowe cele dla premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych.

2, 3, i 3a lub w art. 3 ust.W przypadku jeżeli wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej nie będzie należycie udokumentowany, tzn. dołączone do niego dokumenty nie będą niezbicie dowodzić, że dla właściciela książeczki mieszkaniowej powstało prawo do otrzymania premii albo gdy określone dokumenty w ogóle nie zostaną dołączone, wówczas bank wyznaczy .. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.Złóż wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej w ustawowym terminie (90 dni od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do wypłaty premii gwarancyjnej).. W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku, bank - zanim zwróci wniosek bez jego rozpatrzenia - winien wyznaczyć termin na uzupełnienie dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia wniosku.Wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej trzeba złożyć w ciągu 90 dni od dnia, w którym zaistniała jedna z sytuacji, uprawniających do skorzystania z premii.. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej..

Wniosek ten powinien zostoć złożony w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. W przypadkach ściśle określonych przez przepisy, możliwe jest złożenie wniosku o premię, zanim zostanie zrealizowana inwestycja mieszkaniowa.Jak informuje bank PKO BP: "właściciel książeczki zarejestrowanej po 31 grudnia 2022 r. będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (na przykład książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).Zasadniczo wniosek o wypłatę premii trzeba złożyć wraz z wnioskiem o likwidację książeczki przed upływem 90 dni od dokonania jednej z tych inwestycji (jeśli wnioski zostaną złożone po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna, premia przysługująca z tytułu tej inwestycji przepadnie).Aby dokonać likwidacji książeczki mieszkaniowej z premią konieczne stanie się osobiste złożenie wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej w oddziale .Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego SA wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. Przedłożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej nie jest równoznaczne z jej wypłatą przez PKO Bank Polski SA.książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.. Przyjęty wniosek wraz z dokumentacją podlega weryfikacji merytorycznej w zakresie nabycia uprawnień do wypłaty premii gwarancyjnej, zgodnie z obowiązującą ustawą.Uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.. od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;Do wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa do jej uzyskania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.