Wniosek msz do prawa jazdy

Pobierz

Wniosek w tej sprawie złożyła Prezes Sądu Najwyższego.4) nie mam zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2), 5) nie mam cofniêtego uprawnienia do kierowania pojazdami, 6) utraci³em prawo jazdy/pozwolenie2), 7) posiadam miejsce zamieszkania zgodnie z art.90 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 8) wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami 2. prawa jazdy/pozwolenia2), f) wniosek MSZ, Cl g) inne .C.. Data przyjecia wniosku 3. a) kserokopie aktualnego Swiadectwa kwalifikacji zawodowej,dn.. Ubiegam się o (zaznaczyć właściwe kwadraty literą "X"): a) wydanie prawa jazdy/pozwolenia2) b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2) c) przywrócenie cofniętego uprawnienia23) przyznaję osobie, o której mowa w części A wniosku, uprawnienia do kierowania pojazdami i wydaję jej: 1) prawo jazdy ważne do dnia .…………………….….….…… nr ….…….….….…………….….……………2) 2) pozwolenie ważne do dnia .…………………….….…….Prawo jazdy Pozwolenie Międzynarodowe prawo jazdy Nazwa organu wydającego (miejscowość) (dzień-miesiąc-rok) Ulica Kod pocztowy Miejscowość Nr budynku, dnia WNIOSEK A.. Miejsce urodzenia 4.. Kod terytorialnyl) 2.. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI Ubiegam sie o potwierdzenie posiadania Swiadectwa kwalifikacji zawodowej i skiadam nastqpujqce zalqczniki..

Z tego wynika, że prawo jazdy kosztuje 100,50 zł .H.

Uzupełnij ją danymi osoby składającej wniosek o wydanie prawa jazdy, czyli Twoimi.- wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia wypełniają część E, F, G C. POUCZENIEjest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spošród kategorii Cl, CI+E, C lub C+E oraz DI, DI+E, D lub [2 b) orzeczenie lekarskie nr .. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI: Ubiegam się o potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej i składam następujące załączniki:jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spošród kategorii CI, CI +E, C lub C+E oraz DI , DI+E, D lub b) orzeczenie lekarskie nr .. Numer w rejestrze 4.. H. Decyzja z dn. .. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami.. zm.) przyznaje osobie, o której mowa w części A wniosku, uprawnienia do kierowania pojazdami i wydaję jej: 1)prawo jazdy ważne do dnia 2)pozwolenie ważne do dnia 3)międzynarodowe prawo jazdy ważne do dnia nr.. z dnia z dnia .. Decyzja z dn. o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami 1. e) kopię prawa jazdy/pozwolenia: 2), f) wniosek MSZ, g) inne.. Decyzja z dn. Numer w rejestrze 4.. PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM 1. c) orzeczenie psychologiczne nr..

d) dowód uiszczenia oplaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2) w wysokošci .

PRAWO JAZDY - POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM I .. Nazwisko 2 człon 5.. Kod terytorialnyl 2.. Ubiegam się o (zaznaczyć właściwe kwadraty literą "X")Rodzaj dokumentu Numer druku Data wydania Data odebrania 5) /zwrotu Data unieważnienia 1 Prawo jazdy 2 Pozwolenie 3 Międzynarodowe prawo jazdyWnioski o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem i innymi pojazdami składa się w: w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania, w urzędzie miasta w Łodzi - jeśli Twoje miasto posiada prawa powiatu, w urzędzie dzielnicy - jeśli jesteś mieszkańcem Warszawy.1) prawa jazdy waŽnego do dnia 2) pozwolenia waŽnego do dnia 3) miedzynarodowego prawa jazdy waŽnego do dnia PRAWO JAZDY 93 ust.2, 1 .. prawa jazdy/pozwolenia2), f ) wniosek MSZ, g) inneSO-51 Wydanie krajowego prawa jazdy / pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy SO-52 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia SO-53 Uzyskanie wtórnika prawa jazdy z powodu upływu ważności SO-54 Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem SO-55 Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie […](Oz.. Ubiegam sie o (zaznaczyé wtašciwe kwadraty litera "X"): AM [2 Al 81 C] 3 Rodzaj dokumentu Numer druku Prawo jazdy Pozwolenie Miedzynarodowe prawo jazdy Data wydania a a) wydanie prawa jazdy/pozwoIenia2 b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia2) c) przywrócenie cofnietego uprawnieniaTrybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jest zgodne z konstytucją..

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia: 2) w wysokości.

Formularz wniosku o wydanie prawa jazdy: W nagłówku wniosku wpisz dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.. Numer karty kierowcy Wype}nia urzqd A.. (podpis osoby odbierającej) Data, podpis i pieczęć organu wydającego.. 3) miedzynarodowe prawo jazdy waŽne do dnia .1) prawo jazdy wazne do dnia 2) pozwolenie wazne do dnia 3) mi~dzynarodowe prawo jazdy wazne do dnia rH.. c) orzeczenie psychologiczne nr .. Wypełnienie tej części jest obowiązkowe.. Imie (imionaj 6.f ) wydanie miedzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949 r. g) wydanie miedzynarodowego prawa jazdy - Konwencja wiedeóska 1968 r. h) wymiane prawa jazdy wydanego za granicq bez sprawdzenia kwalifikacji i) wydanie prawa jazdy przed uth/wern okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z póŽn.. (podpis i pieczęć organu wydającego) UZASADNIENIE Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia .jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spošród kategorii Cl, CI+E, C lub C+E oraz DI , DI+E, D lub [2 b) orzeczenie lekarskie nr [2 c) orzeczenie psychologiczne nr ..

[2 d) dowód uiszczenia oplaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2 w wysokošci .

2) 2)1) prawo jazdy waŽne do dnia 2) pozwolenie waŽne do dnia 3) miedzynarodowe prawo jazdy waŽne do dnia PRAWO JAZDY 1 .. Data przyjecia wniosku 3. z dnia .. Numer ka kierowcy Wypelnia urzad A.. Część A.. DANE Nazwa organu wydajacego Ulica Kod pocztowy dnia (miejscowošé) (dzieñ-miesiac-rok) Nr budynku Miejscowošé Na podstawie art. 10 ust.. z dnia .. c) orzeczenie psychologiczne nr .. [2 c) orzeczenie psychologiczne nr .zdnia .. Adres zamieszkania Kod pocztowy 7.. Data przyjecia wniosku 3.. Kod terytorialny 2.. Numer karty kierowcy Wypelnia urzad Nazwa organu wydajacego Ulica Kod pocztowy WNIOSEK miejscowošé dnia Nr budynku OgraniczeniaKodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257, z późń.. z dnia .zdnia .. Nr PESEL/Data urodzenia2) 2. prawa jazdy/pozwolenia2), C] f) wniosek MSZ, Cl g) inne .jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spošród kategorii Cl, CI+E, C lub C+E oraz DI, DI+E, D lub b) orzeczenie lekarskie nr c) orzeczenie psychologiczne nr z dnia .. zm.) przyznaje osobie, o której mowa w czešci A wniosku, uprawnienia do kierowania pojazdami i wydaje jej: 1) prawo jazdy waŽne do dnia 2) pozwolenie waŽne do dnia .. PRAWO JAZDY Poz. 1. e) kopiQ prawa jazdy/pozwolenia f) wniosek MSZ, [2 g) innea) wyraŽna, aktualna i kolorowa fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, G. OSWIADCZENIE.. z dnia — d) dowód uiszczenia optaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2) w wysokošci z}, [2 e) kopie prawa jazdy/pozwolenia2 f) MSZ, g) inne .jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spošród kategorii Cl, CI+E, C lub C+E oraz DI, DI+E, D lub b) orzeczenie lekarskie nr .. Imię (imiona) 6.. UZASADNIENIE Na podslawie art. 107 §4 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posl~powania adminislracyjnego odsl~puj~ od uzasadnienia ze wzgl~du na fakl, iedecyzja uwzgl~dnia w calosci iqdanie slrony.. Data przyjęcia wniosku Starosta Żniński Potockiego 1.. Numer w rejestrze 4.. U. z 2016 r. poz 23) przyznaje osobie.. 1) prawo jazdy ważne do dnia .. nr .. 2) 2) pozwolenie ważne do dnia .Jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?. 1—3, art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.c) dowód uiszczenia optaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia?i w wysokošci d) kserokopiq prawa jazdy/pozwoleniat C) e) wniosek MSZ, C] f) inne D. d) dowód uiszczenia optaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia2) w wysokošci .. Nazwisko 1 człon 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt